Thai Municipal and Juvenile Law กฎหมายศาลแขวงและศาลเยาวชน

เยาวชนแขวง

โปรแกรมกฎหมายศาลแขวงและศาลเยาวชน เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้บน iPhone, iPad,iPod ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา มาตรากฎหมายที่ใช้บังคับในศาลแขวงและศาลเยาวชนได้ ทั้งเลขมาตราและใช้คำค้นหา ค้นหาได้อย่างรวดเร็วทุกมาตรา แบบออฟไลน์ ซึ่งในโปรแกรมประกอบด้วยกฎหมายดังนี้ ๑.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ ๒.พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ๓.พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ๔.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ๕.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งได้จัดกฎหมายไว้เป็นหมวดหมู่ ตาม หมวด,ส่วนที่ และมาตรา พร้อมกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สามารถแชร์มาตราต่างๆ ใน Social Network ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook,Twitter,E-mail เพื่อแจ้งข่าวให้เพื่อนถึงมาตราสำคัญในการเตรียมตัวสอบหรือ Bookmark บางมาตราไว้ เพื่อเก็บไว้ท่องจำในการเตรียมตัวสอบสนามต่างๆ และเมื่อ Bookmark ไว้แล้ว สามารถโน้ตสั้นๆไว้เพื่อท่องจำเพื่อเขียนแนวคำวินิจฉัยเพิ่มเติมได้

Download Application