ประกาศสอบอัยการผู้ช่วย ปี 2554

ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง ...

ข้อสอบอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2547 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4,5,7,8

คำถาม นายปัง คนสัญชาติจีน มีเหตุขัดแย้งเรื่องการค้ากับนายอับดุล ...

ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ.2551 ปวิอ.ม.18,19,120

คำถาม นายสิงห์สมคบกับนายกระทิงจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน ...

ข้อสอบอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2548 ปอ.ม.288,358,80,60

...

ข้อสอบอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2548 ปอ.ม.288,81,84,326

นายโทนประสงค์จะฆ่านายฉิ่ง แต่ไม่กล้าที่จะทำด้วยตนเอง ...