ข้อสอบอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2548 วิแพ่ง ม.87(2),90,94(ก)

คดีแพ่งเรื่องหนึ่ง นายสินมอบอำนาจให้นายทรัพย์ฟ้องคดีเรียกเงินตามสัญญากู้ยืมเงินจากนายศักดิ์ ในคำฟ้องทนายโจทก์ได้แนบภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจที่นายสินมอบอำนาจให้นายสมบูรณ์ฟ้องคดีในคดีอื่น ในระหว่างการพิจารณา ทนายโจทก์นำสืบว่าภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องมิใช่ภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องในคดีนี้ ส่วนภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องในคดีนี้ได้แนบไปกับท้ายฟ้องคดีอื่นสลับกัน และได้ส่งต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจทั้งสองประกอบคำเบิกความของนายทรัพย์ว่านายสินได้มอบอำนาจให้นายทรัพย์ฟ้องคดีนี้จริง
ดังนี้ ให้วินิจฉัยว่าศาลจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวเพื่อพิจารณาว่านายสินได้มอบอำนาจให้นายทรัพย์ฟ้องคดีนี้แทนนายสินได้หรือไม่

ธงคำตอบ
ภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องและต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจที่นายสินมอบอำนาจให้นายสมบูรณ์ฟ้องคดี มิใช่หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้ จึงไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ว่ามีการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้ได้
ส่วนต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจที่นายสินมอบอำนาจให้นายทรัพย์ฟ้องคดีนี้ โจทก์ก็มิได้ส่งสำเนาล่วงหน้าแก่ศาลและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90 จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87 (2) จึงถือว่าโจทก์ไม่มีพยานเอกสารมาแสดงให้เห็นถึงการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้
การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีเป็นการที่ต้องทำเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 60 วรรคสอง จึงเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง คำเบิกความของนายทรัพย์เป็นพยานบุคคล จึงไม่สามารถรับฟังแทนพยานเอกสารโดยไม่มีพยานเอกสารมาแสดงได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 (ก)Comments are closed.